sklep firmowy producenta

Regulamin sklepu internetowego
krokusmeble.pl

 I Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://krokusmeble.pl przez KROKUS MEBLE PRZEMYSŁAW SP. Z O. O. adres: ul. Ignacego Chrzanowskiego 12 lok. 6, 41-902 Bytom, NIP: 6263044469, REGON: 389887958 – zwany dalej Sprzedawcą. 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: sklep@krokusmeble.pl
  • pod numerem telefonu: +48 500-348-878
  • formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://krokusmeble.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Sprzedawca przypomina przy tym, iż przypisanie sobie statusu konsumenta przez podmiot, który takiego statusu nie posiada, stanowić może nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych. Konsumentem jest bowiem tylko osoba fizyczna spełniająca wymogi wyżej określone. Osoba, która takiego statusu nie posiada w świetle ww. postanowień, choćby nawet przyznała sobie taki status składając zamówienie, tudzież ofertę przyjmując, statusu tego nie nabywa. Żadne oświadczenie Sprzedawcy nie może być interpretowane jako przyznanie uprawnień konsumenta podmiotowi, który takiego statusu nie posiada;
 6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,  która zawarła umowę ze Sprzedawcą. Odpowiednio osoba ta lub jednostka, zawierając umowę, oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, Microsoft Edge,
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w tym z pozbawieniem prawa do ponownej rejestracji, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów;
  3. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych lub czynów nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu Internetowego https://krokusmeble.pl prowadzonego przez KROKUS MEBLE SP. Z O. O. z siedzibą w Bytomiu;
  4. dopuści się innych zachowań, które uznane zostaną przez Sklep Internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Internetowego https://krokusmeble.pl.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego https://krokusmeble.pl

IV Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez (1) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia  i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Umowa o świadczenie usługi polegającej na złożeniu zamówienia poprzez Formularz Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.
 4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia. Po założeniu Konta można skorzystać z opcji dostępnej z poziomu ustawień Konta. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 5. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może odmówić zawarcia umowy sprzedaży Towaru/ świadczenia Usług lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V Informacje o towarach

 1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę oraz legalnie wprowadzone na rynek polski, nadto przed ich wysłaniem przechodzą kontrolę jakości.
 3. Kolory, faktury czy ułożenie słojów wyświetlanych na ekranie monitora wizualizacji Towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych, co wynika z technologii produkcji  oraz  indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej używanych przez Klienta. Wynikające z powyższego różnice w kolorze, nieprawidłowości w strukturze drewna i tzw. pęknięcia włoskowate są naturalne i w ramach Zamówienia są akceptowane przez Klienta. 
 4. Sprzedawca informuje, iż Klientowi przed złożeniem Zamówienia przysługuje prawo zamówienia bezpłatnych wzorników (próbek) płyt meblowych oraz tkanin.
 5. Informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe zawarte są w karcie produktu dostępnej na stronie internetowej (informacja techniczna). W przypadku wątpliwości lub pytań Klienta dotyczących opisu produktu, Sprzedawca zaleca kontakt telefoniczny lub email ze Sklepem Internetowym.
 6. Przed dokonaniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z informacją techniczną zawartą w karcie produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikające z niezapoznania się przez Klienta z informacją techniczną. 
 7. Sprzedawca informuje, że niektóre meble mają dużą wagę i rozmiar. Są to duże gabaryty, które ze względu na swój rozmiar, nie są zwykłą paczką ani bagażem podręcznym. Mogą mieć rozmiar 250 cm x150cm x100 cm i ważyć od 30 do 150 kg.

VI Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę niezwłocznie po złożeniu Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W  przypadku kontaktu Klienta ze Sklepem Internetowym przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedawca informuje go o tym oraz podaje dane identyfikujące Sprzedawcę oraz dane identyfikujące osobę, która rozmawia w imieniu Sprzedawcy. Po złożeniu oferty, gdy Klient wyrazi zgodę na zawarcie umowy, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy poprzez wysłanie jej treści na trwałym nośniku (wiadomość mailowa lub SMS). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta oświadczenia woli na trwałym nośniku (wiadomość mailowa lub SMS) o akceptacji warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy wysyłając do Klienta potwierdzenie na trwałym nośniku (wiadomość mailowa lub SMS).
 9. W przypadku niektórych Towarów prezentowanych w Sklepie istnieje możliwość ich personalizacji polegającej na umieszczeniu na produkcie nadruku lub znaku graficznego (produkt personalizowany) lub możliwość wykonania mebli na wymiar (np. blaty, parapety, półki) poprzez wybór przez Klienta określonego wymiaru produktu na indywidualne zamówienie (meble na wymiar).
 10. Złożenie Zamówienia produktu personalizowanego lub mebli na wymiar zgodnie z wytycznymi Klienta jest możliwe zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 2 powyżej, przy użyciu narzędzia konfiguratora udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zgodnie z procedurą wskazaną w ppkt. 3 – 6 powyżej. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail na Towary personalizowane, Klient powinien podać w treści wiadomości elektronicznej, o której mowa w ppkt. 3 powyżej, niezbędne wytyczne bądź wizualizację parametrów, np. koloru lub wzoru, do których dostosowany ma być Towar. W przypadkach uzgodnionych indywidualnie między Sprzedawcą i Klientem Sprzedawca umożliwia złożenie Zamówienia na produkty personalizowane lub meble na wymiar za pośrednictwem telefonu, zgodnie z procedurą wskazaną w ppkt, 8 powyżej. W tym celu Klient podaje dane dotyczące personalizacji i wymiarów Towaru, o których mowa powyżej podczas składania Zamówienia.  Sprzedawca, na stronie internetowej Sklepu może wskazać wytyczne, w jakiej formie Klient ma przesłać wytyczne dotyczące parametrów, do których Towar ma być dostosowany. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do zadawania Klientowi pytań w celu ustalenia wyglądu, wymiarów Towaru aby odzwierciedlał specyfikację wskazaną przez Klienta. 
 11. Poprzez przesłanie wytycznych bądź ich wizualizacji, o których mowa w ppkt. 10 powyżej, Klient udziela Sprzedawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji w celu wykonania Zamówienia oraz na korzystanie z przesłanych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie kolorystyki, wzoru bądź ich wizualizacji w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, również wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy i promocji, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści przesłanych przez Klienta w zakresie udzielonej licencji.
 12. Przesyłając wytyczne bądź wizualizację, o których mowa w ppkt. 10 powyżej, Klient oświadcza, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych treści, że poprzez przesłanie tych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Sprzedawcy, o której mowa w ppkt. 11 powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.  Na warunkach indywidualnie ustalanych ze Sprzedawcą, w szczególności w zakresie miejsca i kosztów dostawy, dostawa może odbywać się również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku należy przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób określony w pkt. I Regulaminu.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. transport własny Sprzedawcy – dla dużych zamówień tj. powyżej 1 palety. Zasady dostawy, transportu oraz kosztów z tym związanych uzgadniane są indywidualnie z Klientem.  W sprawie transportu własnego Sprzedawcy należy skontaktować się telefonicznie lub poprzez email ze sklepem internetowym. 
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z pkt. VIII ppkt. 2.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z terminu realizacji i dostawy Zamówienia, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć, w szczególności na skutek awarii maszyn produkcyjnych, konieczności ich serwisu, wstrzymania lub opóźnień dostawy materiałów lub półproduktów. W takim przypadku termin realizacji i dostawy Zamówienia ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedawcy do wznowienia produkcji,  jednak nie dłużej niż łącznie o 45  dni.
 7. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 8. W przypadku dostawy Towaru/ów za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. Klient zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego Towaru. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności  zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie zgłaszając przewoźnikowi w tym zakresie wszystkie swoje zastrzeżenia. Obowiązek po stronie Klienta sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju dotyczy całej zawartości przesyłki a nie tylko opakowania. 
 9. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o zauważonych nieprawidłowościach wynikających z wadliwości doręczenia.
 10. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nieprawidłowo zrealizowanego przewozu, powinien zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2020 nr 8):
  1. zwrócić się do przewoźnika z wnioskiem o sporządzenie protokołu szkody (chyba że sporządzenie tego protokołu nastąpi z inicjatywy przewoźnika), protokół szkody musi zostać podpisany zarówno przez Klienta jak i przewoźnika a datą spisania protokołu szkody musi być jednakowa z datą odbioru przesyłki;
  2. w przypadku nieobecności Klienta przewoźnik powinien dokonać ustaleń niezbędnych do sporządzenia protokołu w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności;
  3. jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie, zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki;
  4. protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki, jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy, uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu;
  5. jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie;
  6. w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym;
  7. dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty;
 11. Po otrzymaniu przez Klienta wypełnionego i podpisanego (zgodnie z przytoczonymi wyżej zasadami) protokołu szkody Klient powinien przesłać skan tego dokumentu na adres poczty elektronicznej sklep@krokusmeble.pl, zaleca się również zrobienie zdjęć uszkodzeń przesyłki oraz wysłanie ich na w/w adres e-mail.
 12. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki i chęci jej zwrotu należy prawidłowo zabezpieczyć Towar, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 13. Brak skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z treści Ustawy Prawo Przewozowe nie jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji Klienta przez Sklep Internetowy https://krokusmeble.pl.
 14. Sprzedawca informuje, że przewoźnik nie ma obowiązku wnoszenia Towaru do miejsca dostarczenia Zamówienia (np. do budynku, bloku, mieszkania czy innych lokali). Klient we własnym zakresie zobowiązany jest do zorganizowania rozładunku i wniesienia mebli. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów zakupionych mebli pod kątem możliwości ich wniesienia (np. do budynku, bloku, mieszkania czy innych lokali), przed złożeniem Zamówienia, w szczególności Klient zobowiązany jest do upewnienia się czy zakupione Towary mieszczą się w otworze drzwiowym budynku/mieszkania, na klatce schodowej, w windzie bez konieczności demontażu czy rozpakowywania mebli.
 15. W przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Towaru na adres podany przez Klienta nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie z przewoźnikiem, celem ustalenia terminu i miejsca dostarczenia Towaru. 

VIII Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny Towarów zamieszczone są przy opisie towarów. 
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IX Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące Klientowi będącemu „Konsumentem” oraz „Przedsiębiorcą na prawach konsumenta”

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 6. Informacja dotycząca mebli twardych: Sprzedawca informuje, że w meblach twardych (np. biurka, komody, kontenerki, łóżka, meblościanki, nadstawki, półki, regały, stoliki, stoły, szafki, szafy, witryny) znajdują się trwałe połączenia, które po skręceniu i następnie rozkręceniu uniemożliwiają powrót do pierwotnej wersji produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. 
 7. Informacja o produktach personalizowanych oraz meblach na wymiar: Sprzedawca informuje, iż w przypadku produktu personalizowanego oraz mebli na wymiar, o których mowa w punkcie VI. ppkt. 9 Regulaminu, wykonanymi zgodnie z wytycznymi Klienta, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 punkt 3) ustawy o prawach konsumenta.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 11. Sprzedawca informuje, iż nie przyjmuje zwrotów Towarów przesyłką z opcją „za pobraniem”.
 12. Klient zobowiązany jest do prawidłowego i należytego zabezpieczenia Towaru będącego przedmiotem zwrotu na czas transportu, pod rygorem odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towaru podlegającego zwrotowi. 
 13. Zawarte w niniejszym punkcie IX. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 01 stycznia 2021r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta). 

X Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi przysługujące Klientowi będącemu „Konsumentem” oraz „Przedsiębiorcą na prawach konsumenta”

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Sprzedawca informuje, że rękojmia nie chroni kupującego w przypadku powstania wady wskutek uszkodzenia rzeczy przez Klienta lub jej niewłaściwego użytkowania, w szczególności wskutek nadmiernego lub nierównomiernego rozłożenia obciążeń, którym zostają podane meble (np. blaty biurka) w okresie ich użytkowania.
 4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: KROKUS MEBLE SP. Z O. O. ul. Ignacego Chrzanowskiego 12 lok. 6, 41-902 Bytom, na adres poczty elektronicznej: sklep@krokusmeble.pl numer telefonu +48 500-348-878.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3 powyżej.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Wymogi podane w punkcie powyżej mają formę jedynie zalecenia Sprzedawcy, mają na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę oraz nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie X. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 01 stycznia 2021r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta). 

XI Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego „Przedsiębiorcą” oraz postanowienia dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Niniejszy punkt XI. Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 01 stycznia 2021r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta).  
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona. 
 4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: KROKUS MEBLE SP. Z O. O. ul. Ignacego Chrzanowskiego 12 lok. 6, 41-902 Bytom, na adres poczty elektronicznej: sklep@krokusmeble.pl numer telefonu +48 500-348-878.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, a tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży. 
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia. 
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta  bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy sprzedaży lub niezwiązanych z umową sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: KROKUS MEBLE SP. Z O. O. ul. Ignacego Chrzanowskiego 12 lok. 6, 41-902 Bytom, na adres poczty elektronicznej: sklep@krokusmeble.pl numer telefonu +48 500-348-878
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XIII Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XV Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik 2: Wzór formularza reklamacji